18 kalem toner, kırtasiye ve temizlik malzemesi satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1586
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/237574

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

GÜLHANE EAH İHTİYACI 18 KALEM KIRTASİYE
, TEMİZLİK SARF MALZEMESİ ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

01.06.2020 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ-İHALE SALONU

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÜLHANE

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

GÜLHANE EAH İHTİYACI 18 KALEM TONER, KIRTASİYE, TEMİZLİK
SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/237574

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

GN.DR.TEVFIK
SAGLAM CD. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b)
Telefon ve faks numarası

:

3123042000
– 3123042250

c)
Elektronik Posta Adresi

:

gulhaneeah.satinalama@saglik.gov.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

GÜLHANE
EAH İHTİYACI 18 KALEM KIRTASİYE , TEMİZLİK SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

GÜLHANE
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

c)
Teslim tarihi

:

Yüklenici/Yükleniciler
ihale konusu ürünleri hastanenin ihtiyacına göre partiler halinde peyder pey
veya tek seferde teslim edeceklerdir. Yüklenicinin teslim ettiği malzemelerin
boyutlarına göre idare personelinin gösterdiği yere gösterdiği şekilde yerleştirilecek,
teslimat kabul buna göre yapılacaktır. Malzeme teslimatları en az 20 (yirmi)
gün öncesinden idarenin siparişine müteakip istenilen miktarda istenilen
tarihte teslimat yapılacaktır. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe
başlanacak ve 30 Haziran 2021 tarihini hiç bir şekilde geçmeyecektir. Taşınır
iş ve işlemler birimi tarafından, 05 Haziran 2021 tarihine kadar teslim
edilmeyen malzemeler için sipariş çekilmemiş olsa dahi yüklenici firma,
hastane deposu ile iletişime geçerek en geç 20 Haziran 2021 tarihinde malın
tamamını idareye teslim edecektir. Malzemeler idarenin en az 20 gün önceden
vermiş olduğu siparişe istinaden istenilen miktarda ve istenilen tarihte
istenilen yere teslim edilecektir. İşin süresi 30 Haziran 2021’ye kadardır.

3-
İhalenin

a)
Yapılacağı yer

:

GÜLHANE
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İHALE SALONU

b)
Tarihi ve saati

:

01.06.2020
– 10:30

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler
teklif verecekleri kısımlara ait numune sunmak zorundadır.
– Kısımlara ait numuneleri ücretsiz olarak, firmanın hazırlayacağı 3 nüsha
tutanakla birlikte ihale saatinden önce komisyona teslim edeceklerdir.
– Numune verilmeyen kısımlar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– İhale komisyonu, gerek görüldüğü takdirde ek numune isteyebilir.
– Numune talep edilen kısıma ait numunenin üzerinde firma kaşesi ve ihale
liste sıra numarası yazılacaktır.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ-SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz
yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.