26 kalem teknik atölye malzemesi alım ihalesi

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1514
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/243262

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

26 Kalem Teknik Atölye Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

15.06.2020 10:00

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

2020 YILI HASTANE GENELİ 26 KALEM TEKNİK ATÖLYE MALZEME
ALIMI İHALESİ

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

2020 Yılı Hastane Geneli 26 Kalem Teknik Atölye Malzeme Alımı İhalesi alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/243262

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

HALASKARGAZI
CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL

b)
Telefon ve faks numarası

:

2123735285
– 2123735160

c)
Elektronik Posta Adresi

:

ihale.sislietfal@gmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

26
Kalem Teknik Atölye Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Biyomedikal Deposuna teslim
edilecektir.

c)
Teslim tarihi

:

Hastanemiz
Biyomedikal depo tarafından teknik deponun talebi ve ihtiyacı talep edilen
malzemeler siparişi takiben 5 ( beş) iş günü içerisinde hafta içi mesai
saatleri (09: 00-15: 00) içerisinde bizzat firma yetkilisi tarafından teslim
edilecektir.


3- İha
lenin

a) Yapılacağı yer

:

Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi
Caddesi Etfal Sokak No:10 34360 ŞİŞLİ İSTANBUL

b)
Tarihi ve saati

:

15.06.2020
– 10:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile y
eterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İsteklilerin
ihale saatinden önce her cins filtrelerden 1’er adet numune sunmaları
gerekmektedir.
İstekliler teknik şartnameye uygunluk belgesini ihale dosyasında
sunacaklardır.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Satın alma Birimi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak No:10
34360 ŞİŞLİ İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz
yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.