57 kalem genel sarf malzemesi satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1459
  • İLAN TARİHİ18 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

HALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/246422

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

57 KALEM Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 13:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Bolu İzzet Baysal
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Ünite-Fatih
Mah. Ihlamur Sokak No:7 KARACASU

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık
İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İZZET BAYSAL ÜN İZZET BAYSAL FİZİK TEDAVİ VE
REHABİLİTASYON SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

MUHTELİF MALZEME ALIMI ve TEDAVİ HAVUZLARI ,EGZERSİZ
ÜNİTESİ İÇİN (EGZERSİZ, NÖROLOJİK, AKUATİK) MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale
Kayıt Numarası

:

2020/246422

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

FATIH MAH. IZZET
BAYSAL CAD. IHLAMUR SOK. 7 14020 kARACASU BOLU MERKEZ/BOLU

b) Telefon ve faks
numarası

:

3742628445 –
3742628471

c) Elektronik Posta
Adresi

:

bolufth1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve
miktarı

:

57 KALEM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bolu A.İ.B.Ü. İzzet
Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasına müteakip işe başlanılacak olup, hastanemiz tarafından
Yüklenicinin uhdesinde kalan malzemelerin tamamı için gönderilecek
siparişlerde (e-mail, fax vb. şekilde) sipariş yazısının tebliğ tarihinden
itibaren en geç 10 (on) gün içinde malzemeler ilgili depolara yüklenici
tarafından teslim edilecektir. Teslimatlar mesai saatleri (hafta içi
08:00/16:00) ve istenilen süre içerisinde teslim edilecektir.İdareye veya
KİK’e itiraz vb. durumlara istinaden işe başlama süresinin uzamasında dahi işin
süresi 6 aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bolu İzzet Baysal
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez
Ünite-Fatih Mah. Ihlamur Sokak No:7 KARACASU

b) Tarihi ve saati

:

02.06.2020 – 13:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve
mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından
ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve
Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin
piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1. Kalemden 50.
kaleme kadar olan malzemeler için;
1)Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTUBB) veya ÜTS (ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ) kayıtlı
olması ve tıbbi cihazların TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanıp
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. İhaleye
teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait,
bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımlandığını gösterir TİTUBB
kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden alınan kayıt
belgeleri) teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB kayıtları ile birlikte
sunacaklardır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankasında (TITUBB) yada Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olmayan
isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2)Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için teklif
verilmesi halinde; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için
üreticinin/ithalatçının teklif edilen malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanının teklif dosyasında sunulması
zorunludur.
3)İstekliler, UBB belgelerinin üzerine teklif edilen ürünlerin ihale sıra
numaralarını yazacaklardır yada teklif verilen ürünlerin UBB numaralarını
belirten ayrı bir liste vereceklerdir.
4) Yerli Malı Belgesi sunan isteklilerin; Yerli Malı Belgesinin hangi iş
kalemine ait olduğunu belirtmeleri zorunludur.

4.3.2. Tedarik
edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif edilen her
bir iş kalemi için en az bir adet numune veya numune getirilmesi mümkün
olmayan kalemler için katalog v.b. tanıtım materyali ihale saatinden önce
İdareye teslim edilmelidir. Katolog sunulduğu durumlarda katolog üzerinden
yeterli değerlendirilme yapılamaz ise idare ilgili teklif sahibi firmadan
numune talep edebilecektir. Numune yada tanıtım materyali verilmeyen iş
kalemlerine ilişkin teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Numuneler
teknik şartnamelerde belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Teknik
şartnameye uygun olmayan numunelere ilişkin teklifler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. İstekliler teklif ettikleri ürünün genel adının yanında
markasını da teklif cetvelinde veya ayrı bir listede açıkça belirtmelidirler.
Teklif edilen malzemelere ait numunelerin adını, ihale sıra numarasını,
adedini ve firma adını gösteren bir liste hazırlanmalı, ayrıca her numunenin
üzerine yine ihale sıra numarasını ve istekli adını gösteren etiket
yapıştırılarak tek bir ambalaj içinde sunulmalıdır. Uhdesinde malzeme
kalmayan firmalara ait numuneler ve kullanılmayan numuneler geri iade
edilecek olup, sözleşmelerin imzalanmasına müteakip en geç 1 ay içerisinde
ihale biriminden teslim alınmalıdır. 1 ay içerisinde teslim alınmayan
numuneler geri iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat
esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek
olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on
beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bolu İzzet
Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez
Ünite Satınalama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için
teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale
tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.