6 Kalem sarf malzeme alımı yapılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1517
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/236594

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

6 Kalem Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

11.06.2020 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

 

6 KALEM SARF MALZEME ALIMI

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI
BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 Kalem Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/236594

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Bakirköy
Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11
İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL

b)
Telefon ve faks numarası

:

2124147171
– 2125430709

c)
Elektronik Posta Adresi

:

ismail.kirci@saglik.gov.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kalem
Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Bakirköy
Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No:
11 BAKIRKÖY İSTANBUL

c)
Teslim tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek olan siparişe (fax, mail.
vb.) istinaden peyder pey 10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim
edilmelidir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bakırköy
Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik
Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST

b)
Tarihi ve saati

:

11.06.2020
– 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1.
Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Tıbbi
Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Vücut Dışında Kullanılan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım
Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında
sunmalıdırlar.

4.3.1.2.
Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

a)
İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale
tarihi itibari ile; imalatçısı veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi
Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı veya bildirimi
olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi
firmasının bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında
sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale
tarihi itibari ile tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt
veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde, Ürün
numarası(UBB) ile doğru olarak eşleştirilmiş olmalıdır.
d) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif
edecekse ürünün, bu Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya
ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif
ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı
numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek SUT kodu
olması halinde, Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden
istekli, yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için
oluğunu belirtecektir.

4.3.2.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teklif
edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit
edebilmek için; istekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya
fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kataloglar Türkçe Tercümesi
ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti
için numune getirilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler
bir tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca
firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt
numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve
silinmeyecek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede
yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune teslim
tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına
giren ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB)
ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uygunluk
aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret
ödenmeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi D Blok 3. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz
yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.