99 kalem inşaat malzemesi satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1495
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt No

:

2020/244503

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

96 KALEM ÇEŞİTLİ EBAT VE MİKTARLARDA
İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI . Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

04.06.2020 14:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

İNÖNÜ MAH. 18. SOKAK KASTAMONU BELEDİYE
BAŞKANLIĞI DIŞ HİZMETLER BİNASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KASTAMONU BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MARANGOZHANEDE KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ mal alımı
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/244503

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KASTAMONU
BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

AKTEKKE
MAHALLESI BARBAROS CADDESI 5 37200 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c)
Telefon ve faks numarası

:

3662141048
– 3662149983

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu mal alımın

a) Adı

:

MARANGOZHANEDE
KULLANILMAK ÜZERE MALZEME ALIM İŞİ

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

96
KALEM ÇEŞİTLİ EBAT VE MİKTARLARDA İNŞAAT MALZEMESİ ALIMI .
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

KASTAMONU
BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ŞANTİYESİ

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

İşin
Başlamasına Müteakip 180 Gün İçerisinde İdarenin İstediği Zamanlarda ve
Miktarlarda Teslim Edilecektir.

d) İşe
başlama tarihi

:

Sözleşmenin
imzalandığı tarih işe başlama tarihi sayılacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

04.06.2020
– 14:30

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İNÖNÜ
MAH. 18. SOKAK KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI DIŞ HİZMETLER BİNASI FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.
Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale
dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda
hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile
birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile
bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.