Akaryakıt (motorin) satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1504
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247621

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

MOTORİN ( EURO DİZEL) 20000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

29.05.2020 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

YENİŞEHİR MAH. ESENLİK CAD. NO:11 SİLVAN/DİYARBAKIR

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİ, EVDE BAKIM ARACI VE JENERATÖRLERİ
İHTİYACI OLAN 20000 LT MOTORİN ALIM İŞİ

DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ KAZAN DAİRESİ, EVDE BAKIM ARACI VE JENERATÖRLERİ İHTİYACI OLAN 20000
LT MOTORİN ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/247621

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

YENİŞEHİR
MAH. ESENLİK CAD. NO:11 SİLVAN/DİYARBAKIR

b)
Telefon ve faks numarası

:

4127115005
– 4127115603

c)
Elektronik Posta Adresi

:

diyarbakirdhs5@saglik.gov.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MOTORİN
( EURO DİZEL) 20000 LİTRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

SİLVAN
DR. YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ YENİ HİZMET BİNASI YAKIT TANKLARI,
HASTANEMİZ EVDE BAKIM ARACI VE HASTANEMİZ JENERATÖRLERİ

c)
Teslim tarihi

:

Bu iş
SÖZLEŞME İMZALANMASINA MÜTEAKİP başlar. Teknik şartnamelerde belirtildiği
şekilde teslim edilecektir. Motorin Hastane Müdürlüğünce imzalanmış ve
mühürlenmiş fişlerde yazılı miktar doğrultusunda akaryakıt verilecektir.
Fişlerde bulunan miktar karşılığında mutlaka müteahhit firma tarafından
fiyatları da belirtilecektir. Fişler müteahhit firma tarafından aylık olarak
toplanacaktır. Toplanan fişler ay sonunda hastanemiz idaresine teslim
edecektir. İdare ile mutabakatın sağlanmasını müteakip fatura kesilecektir.
Motorini yüklenici firma hastanemizde bulunan yakıt deposuna ve jeneratöre
Hastanemizde oluşturulan muayene komisyonu eşliğinde getirip boşaltacak olup
bunla ilgili tüm masraf yükleniciye aittir. evde bakım aracı ise istasyondan
yakıt alacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİŞEHİR
MAH. ESENLİK CAD. NO:11 SİLVAN/DİYARBAKIR

b)
Tarihi ve saati

:

29.05.2020
– 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
a) İstekli Akaryakıt Pazarlama kuruluşu ise Enerji tabi kaynaklar Bakanlığı
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, Teklif
sahibinin akaryakıt pazarlama kuruluşu olduğuna dair belgenin aslı veya noter
tasdikli suretini verecektir.
b) İstekli Akaryakıt Pazarlama ve dağıtım kuruluşu bayisi ise bayisi bulunduğu
Akaryakıt Pazarlama ve Dağıtım Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde
alınmış, teklif sahibinin meskur dağıtım kuruluşunun bayisi olduğuna dair
belgenin aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.
c) İşyeri ruhsatının aslı veya noter tasdikli suretini verecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar YENİŞEHİR MAH. ESENLİK CAD. NO:11
SİLVAN/DİYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.