Akaryakıt satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1544
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

:

2020/252537

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

2 Kalem Akaryakıt Alımı;Motorin Euro
Dizel ve Benzin alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

01.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Erciş Yolu Üzeri 15. Km Tıp Fakültesi
Morfoloji Binası 2. Kat. 65080 Tuşba / VAN

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
BAŞHEKİMLİĞİNİN İHTİYACI OLAN 2 KALEM AKARYAKIT ALIMI

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimliğinin İhtiyacı
Olan 2 Kalem Akaryakıt Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/252537

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Erciş
Yolu Üzeri 15. Km Tıp Fak.ek binası Kat:3 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
65100 TUŞBA TUŞBA/VAN

b)
Telefon ve faks numarası

:

4322168341
– 4322168341

c)
Elektronik Posta Adresi

:

hastane@yyu.edu.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem
Akaryakıt Alımı;Motorin Euro Dizel ve Benzin alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun ODABAŞ Tıp Merkezi Taşınır Kayıt Birimi

c)
Teslim tarihi

:

01.07.2020
tarihinde işe başlanacak 31.06.2022 tarihinde sona erecektir. Mucbir veya
sair sebeplerle ihale sürecinin, öngörülen tarihte işe başlanılmaması halinde
idare tarafından yeni işe başlama tarihi yükleniciye bildirilir. Akaryakıt 24
saat dilim esazına göre ve peyder pey alınacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Erciş
Yolu Üzeri 15. Km Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 2. Kat. 65080 Tuşba / VAN

b)
Tarihi ve saati

:

01.06.2020
– 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yete
rlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
a) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım Pazarlama kuruluşu ise; Enerji Piyasa
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale tarihinde geçerli bulunan
teklif sahibinin akaryakıt dağıtım pazarlama kuruluşu olduğunu gösteren
belgenin aslını veya noter tastikli suretini,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş ve ihale
tarihinde geçerli olan İstasyonlu Akaryakıt Bayilik Belgesinin Aslı veya Noter
tastikli suretini,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Döner
Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.