Alanya B. Zirai ilaç, gübre ve çim tohumu satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1598
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt No

:

2020/239612

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

ÇEŞİTLİ TÜR VE MİKTARLARDA ZİRAİ İLAÇ,
GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI (34 KALEM) ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

ANTALYA/ALANYA

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

08.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET
BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA)

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU SATIN ALINACAKTIR

ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ
İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/239612

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

OBA EK
HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA ALANYA ANTALYA
ALANYA/ANTALYA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2425102155
– 2425387002 – 2425102000 – 2425102157

c)
Elektronik Posta Adresi

:

ihale@alanya.bel.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇEŞİTLİ
TÜR VE MİKTARLARDA ZİRAİ İLAÇ, GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI (34 KALEM) ALANYA
BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE ZİRAİ İLAÇ,
GÜBRE VE ÇİM TOHUMU ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

T.C.ALANYA
BELEDİYESİ

c)
Teslim tarihi

:

Malın/İşin
teslim süresi 180 takvim günüdür. T.C.ALANYA BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ`NE BAĞLI BAHÇEHİR OKULLARI STADYUMU DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR.
TESLİMAT SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN İTİBAREN 180 TAKVİM GÜNÜ İÇERSİNDE
YIL SONUNA KADAR PEYDER PEY İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE ALINACAKTIR.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

T.C.ALANYA
BELEDİYESİ OBA EK HİZMET BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA
CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA)

b)
Tarihi ve saati

:

08.06.2020
– 10:00

4.
İhaleye katılabilme şartlar
ı ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ALANYA BELEDİYESİ OBA EK HİZMET
BİNASI (OBA EK HİZMET BİNASI OBA MAH.ÇARŞAMBA CAD.NO:93 – ALANYA / ANTALYA)
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.