Alanya D.H. Basit sarf malzeme alımı yapılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1583
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/246864

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

63 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

ANTALYA/ALANYA

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

10.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ SATINALMA İHALE SALONU

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

BASİT SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -ALANYA SAĞLIK
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
63 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/246864

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

OBA MAHALLESİ FİDANLIK CADDESİ 07400
ALANYA/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2425134841 – 2425122900

c) Elektronik Posta Adresi

:

alanyadevlet@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

63 KALEM BASİT SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ ECZANE SARF DEPO

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme süresi boyunca malın tamamını
bir defada yada bir kısmını peyderpey talep edebilir. Her iki durumda da
Teslimat siparişe müteakip 10 gün içerisinde yapılacaktır. Teslimat, idarenin
acil kullanması gereken malzeme ihtiyaçları haricinde mesai günlerinde saat
08:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ SATINALMA İHALE SALONU

b) Tarihi ve saati

:

10.06.2020 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve
istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin
belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali
yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe
ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik
yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALKÜ ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.