Çipli ve çipsiz kart satın alınacak

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1498
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

TK-27

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

22.05.2020 16:00

İhale Usulü

:

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliği

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE ÇİPLİ ve ÇİPSİZ KART
MAL ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale
Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.
1.Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi:Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2.Telefon ve faks numarası:+90 212 338 0879 – +90 212 338 1865
1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 İstanbul
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Velat Deniz,
vdeniz@ku.edu.tr
2.İhale konusu yapım işinin;
2.1.Adı:Çipli ve Çipsiz Kart Alımı
2.2.Niteliği, miktarı ve türü:Teknik şartnamede belirtilmiştir.
2.3.Yapılacağı yer:Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Ana Kampüs
2.4.Bitirme süresi / tarihi:Sözleşme akdedilmesinden itibaren 8 hafta
içerisinde
3.İhalenin;
3.1.Numarası:TK-27
3.2.Usulü:Açık ihale
3.3.Yapılacağı yer:Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4.Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati):22.05.2020 – 16.00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi:Üniversitenin 1.
maddede belirtilen adresi https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4.İstenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi
veya vekaletname.
4.2.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek
kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için
verilmesi gerekir.)
4.4.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair
belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca
ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7.Bu ilandan geriye doğru son onbeş yıl içinde veya ihale tarihine kadar
geçici veya kesin kabulü tamamlanan yapım işleriyle ilgili iş deneyim
belgeleri.
4.8.İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama
zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa
eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c)
Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen
yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Yapım işleriyle
ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
[*]İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**]İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
4.9.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen
belgeler ile kalite belgeleri.
4.10.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.11.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda
ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer
verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde
görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur.
Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası
belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma
Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 35 TRY’dir.
6.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen
adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari
Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda
gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer
hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8.İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi
IBAN:TR580006701000000057498132