Gıda ürünleri satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1520
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247798

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

7 Kısım Gıda Malzemeleri Alımı 1. Kısım
Kuru Gıdalar 2. Kısım Donuk Gıdalar 3. Kısım Et ve Ürünleri 4. Kısım Süt ve
Ürünleri 5.Kısım Meyve Sebze Ürünleri 6. Kısım Kahvaltı Ürünleri 7. Kısım Ekmek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

11.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale
Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 Sancaktepe/İstanbul)

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AŞEVİNDE PİŞİRİLECEK YEMEK VE TAZİYE PİDESİ 2 6 AY İÇİN GIDA MALZEMELERİ MAL
ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:

İhale Kayıt
Numarası

:

2020/247798

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Abdurrahman
Gazi Mah. Enderun Cad. No: 2 SANCAKTEPE/İSTANBUL

b)
Telefon ve faks numarası

:

2166223333
– 2166209348

c)
Elektronik Posta Adresi

:

sancaktepe@sancaktepe.bel.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

7 Kısım
Gıda Malzemeleri Alımı 1. Kısım Kuru Gıdalar 2. Kısım Donuk Gıdalar 3. Kısım
Et ve Ürünleri 4. Kısım Süt ve Ürünleri 5.Kısım Meyve Sebze Ürünleri 6. Kısım
Kahvaltı Ürünleri 7. Kısım Ekmek
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Sancaktepe
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi Deposu

c)
Teslim tarihi

:

Sancaktepe
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Aşevi Deposu na 01.07.2020 tarihi
ile 31.12.2020 tarihleri arasında idarenin belirttiği miktarlarda peyder pey
alım yapılacaktır

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Sancaktepe
Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2
Sancaktepe/İstanbul)

b)
Tarihi ve saati

:

11.06.2020
– 14:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş
yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ve/veya Özel sektörde yapılmış olan her türlü gıda malzemesi alımı
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sancaktepe Belediye Başkanlığı
Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad.
No:2 Sancaktepe/İstanbul) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.