Hırdavat malzemesi alımı yapılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1462
  • İLAN TARİHİ18 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

HALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

PARK VE BAHÇELER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt No

:

2020/235042

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

184 Kalem muhtelif
hırdavat malzemesi alımı işi olup, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

ANTALYA/MERKEZ

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

08.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Antalya Büyükşehir
Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 –
Muratpaşa / ANTALYA

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık
İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2020 YILI PARK BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ
ATÖLYELERİNDE VE PEYZAJ DÜZENLEMELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE HIRDAVAT MALZEMESİ
ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/235042

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YÜKSEK ALAN MAH.
A.MENDERES BULV. 20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA

b) Telefon ve faks
numarası

:

2422495330 –
2422495475

c) Elektronik Posta
Adresi

:

cidohacioglu@gmail.com

ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve
miktarı

:

184 Kalem muhtelif
hırdavat malzemesi alımı işi olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Malzemeler, Antalya
Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Gürsu Yerleşkesi
malzeme depolarına teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama
tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya Büyükşehir
Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 –
Muratpaşa / ANTALYA

b) Tarihi ve saati

:

08.06.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler
ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve
mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından
ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve
Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare tarafından
mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat
esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat
İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 – Muratpaşa / ANTALYA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.