İş kıyafetleri satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
 • İLAN NO1523
 • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/251987

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Mal alım, İş Kıyafetleri alımı,
 3600 adet t-shirt 2400 adet sweat shirt 2200 adet yazlık kumaş pantolon
erkek 2200 adet kışlık kumaş erkek pantolon

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet
Binası Kazım Karabekir Cad.No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

İHALE İLANI
İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İş Kıyafetleri alımı işi alımı 4734 Sayılı Kamu İhale
Kanununun 3g İstisna maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1. İdarenin
a) Adresi: Kazım Karabekir Cad. No 4 Alibeyköy 34060 Eyüpsultan/İstanbul
b) Telefon ve faks numarası: 02124991326 / 0212 499 13 19/09
c) Elektronik posta adresi : myasin.ozbek@igdas.istanbul

2. İhalenin:
a)İhale Kayıt Numarası: 2020/251987
b)Niteliği, Türü, Miktarı: Mal alım, İş Kıyafetleri alımı, 3600 adet t-shirt
2400 adet sweat shirt 2200 adet yazlık kumaş pantolon erkek 2200 adet kışlık
kumaş erkek pantolon
c) Teslim Yerleri: Yerli istekliler İçin: İdarenin Ünalan Ambarı Yabancı
İstekliler için: DDP/İdare Ambarları
d)Teslim tarihi: 90 GÜN
e)İhalenin Yapılacağı yer: İGDAŞ Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmet Binası Kazım
Karabekir Cad.No:4 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan/İstanbul
f)İhale ve Son teklif verme tarihi ve saati: 02.06.2020 / 14:00
g)İhale dokümanı bedeli: 100 TL (KDV Dahil)

3. İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenen belgeler:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri
veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son
durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler
ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
c) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (istekliler
teklif edilen bedelinin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda
geçici teminat vereceklerdir.)

 1. Vekaleten
  ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
  ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. İsteklinin
  ortak girişim olması halinde standart formuna uygun olarak verilecek ortak
  girişim beyannamesi, İsteklinin ortak girişim olması halinde (a)
  maddesinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı verilmesi zorunludur.
 3. İdari
  Şartnamede alt yükleniciye izin verilmesi halinde, isteklilerin alt
  yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlerin listesi,

4. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler: Bu madde
boş bırakılmıştır.
5. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler: Bu madde boş bırakılmıştır.
6. İstekliler tekliflerini, Birim fiyat olarak vereceklerdir.
7. İhale tüm isteklilere açıktır
8. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60
takvim günü olmalıdır.
9. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez .
10. Tüm İhaleler www.igdas.istanbul internet sitesinde ilan edilmektedir

*İhale dokümanı İGDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ KAZIM KARABEKİR CAD.
NO:4 34060 ALİBEYKÖY/EYÜP/İSTANBUL adresinde görülebilir ve 100 TRY karşılığı
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunludur. İhale Dokümanının satın alınabilmesi
için, ihale doküman satış bedelinin, İdarenin kendi adına olan Türkiye Halk
Bankası A.Ş. Galata Ticari Şubesi/İstanbul nezdindeki TR66 0001 2009 4540 0010
0000 65 IBAN no’lu kurumsal hesabına, dekont açıklamasında ihalenin adının ve
ihale kayıt numarasının belirtilerek, yatırılması ve ihale dokümanının İGDAŞ
Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Kazım Karabekir Cad. No:4 Alibeyköy 34060
Eyüpsultan/İstanbul adresinden doküman satın alındığına ilişkin formun
imzalanarak teslim alınması gerekmektedir.

**Teklifler, İhale ve Son teklif verme tarihi ve saatine kadar, İGDAŞ Genel
Müdürlüğü Muhaberat Şefliği Kazım Karabekir cd. No:4, 34060 Alibeyköy,
Eyüpsultan/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.