İstanbul Tıbbi malzeme satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1571
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/228353

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

6 KALEM TIBBİ MALZEME Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

10.06.2020 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

6 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/228353

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa
FATİH/İSTANBUL

b)
Telefon ve faks numarası

:

0212
414 20 00 – 0212 414 21 38 – 0212 414 20 25 – 0212 635 11 93

c)
Elektronik Posta Adresi

:

itfsatinalma@istanbul.edu.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 KALEM
TIBBİ MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

İ.Ü.
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi / Tıbbi
Malzeme Deposu

c)
Teslim tarihleri

:

Tüm
malzemeler taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren partiler halinde
sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Tıbbi Malzeme Deposuna teslim
edilecektir. Malzemelerin tamamı 31.12.2020 tarihine kadar teslim
edilecektir.Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan
malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim etmek
zorundadır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu
Fatih / İSTANBUL

b)
Tarihi ve saati

:

10.06.2020
– 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
1.Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya
TESK’e bağlı oda\borsa tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale
dosyasında sunmalıdır.
2. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC
MDD), Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC
AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan (In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği
(98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait;
a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’dan veya Ürün Takip
Sitemi (ÜTS)’den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı’nca onaylandığını
gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır.
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’dan veya Ürün Takip
Sitemi (ÜTS)’den FİRMANIN BAYİ, ANABAYİ yada TEDARİKÇİ kodunu gösterir belgeyi
ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası
(http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde
yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/)
teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/ithalatçı/bayii olarak kayıtlı
tedarikçi firmanın TİTUBB’a veya ÜTS’ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve
tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunmalıdır.
3.İhale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif
ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale
dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler;
Tüm kalemler için;
İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale
esnasında teslim tutanağıyla komisyona teslim etmelidirler. Teslim edilen
numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki kalem sırası ve
adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına
bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde
numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek, kullanım ömrü dikkate alınarak
en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine
yeniden değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden
istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp
Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz
yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.