Kastamonu Şeker F. Kırmızı ve beyaz et satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1559
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247721

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Kırmızı et: – Dana arka kemikli tam but
eti: 15000 kg, – Kuzu eti: 1000 kg Beyaz et (Tavuk eti): – Tavuk göğüs: 1300 kg
– Tavuk but: 500 kg – Tavuk pirzola: 500 kg – Bütün tavuk: 1000 kg Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

10.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğü –
Ofis Binası – Toplantı Salonu

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

KIRMIZI VE BEYAZ ET mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/247721

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE
ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

TASKÖPRÜ
YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKII 37070 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c)
Telefon ve faks numarası

:

3662427311
– 3662427333

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

KIRMIZI
VE BEYAZ ET

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

Kırmızı
et: – Dana arka kemikli tam but eti: 15000 kg, – Kuzu eti: 1000 kg Beyaz et
(Tavuk eti): – Tavuk göğüs: 1300 kg – Tavuk but: 500 kg – Tavuk pirzola: 500
kg – Bütün tavuk: 1000 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kastamonu
Şeker Fabrikası Müdürlüğü işçi ve alakart lokantaları.

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip yükleniciye bildirilecektir.

d) İşe
başlama tarihi

:


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.06.2020
– 14:00

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu
Şeker Fabrikası Müdürlüğü – Ofis Binası – Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik
kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında
beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekli İmalatçı ise istekliye ait ilgili kurumdan alınmış Gıda Sicil Belgesi
(Sertifikası) yada aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin
düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/ Gıda Üretim İzin Belgelerinin asıllarının
veya onaylı suretlerinin verilmesi gerekmektedir. İstekli yetkili satıcı ise
yine bu maddede sayılan belgeler yetkili satıcısı olunan imalatçı için de
verilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş
yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya
teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a)
İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin
bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya
bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) Aday ve istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların
faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da
aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda Üretim
Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi.
e) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
f) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili
mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Et ve et ürünleri satışı (Kırmızı Et veya Beyaz Et) benzer iş olarak kabul
edilecektir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak
görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP
üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda
hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile
birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile
bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.