Kedi-köpek kuru maması ile yaş mama konservesi alınacaktır.

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1511
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/239801

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

6 Kalem Kedi-Köpek Kuru Maması İle Yaş
Mama Konservesi Alımı İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Merkez Mahallesi Darülaceze Cad. No:8 5.
Kat Toplantı Salonu Şişli/ İSTANBUL

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KEDİ- KÖPEK KURU MAMASI İLE YAŞ MAMA KONSERVESİ SATIN
ALINACAKTIR

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Şişli Belediyesi Kedi- Köpek Kuru Maması ile Yaş Mama
Konservesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/239801

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Merkez
Mah. Darülaceze Cad. No: 8 ŞİŞLİ ŞİŞLİ/İSTANBUL

b)
Telefon ve faks numarası

:

2127088888
– 2122101390

c)
Elektronik Posta Adresi

:

ihale@sisli.bel.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kalem
Kedi-Köpek Kuru Maması İle Yaş Mama Konservesi Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Şişli
Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü

c)
Teslim tarihi

:

Malzemeler,
31.12.2020 tarihine kadar Belediyenin ihtiyaç planlamasına göre ayrı ayrı
talep edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Merkez
Mahallesi Darülaceze Cad. No:8 5. Kat Toplantı Salonu Şişli/ İSTANBUL

b)
Tarihi ve saati

:

02.06.2020
– 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)
İstekliler teklif ettikleri her kalemde yer alan ürünün markasının bulunduğu
imzalı ve kaşeli listeyi ihale teklif zarfı içerisinde sunacaklardır.
2) İstekliler teklif ettikleri her kaleme ait numuneleri ihale saatinden önce
idareye sunmak zorundadır. İdare tarafından teslim alınan numuneler için
Numune Teslim Tutanağı düzenlenecek ve bir örneği istekliye verilecektir. Her
bir kalem için ayrı ayrı ve orijinal paketinde numune sunulacaktır. Numunelerin
üzerinde firma adı, ihale kayıt numarası ve kalem numarasının yer aldığı
etiket bulunacaktır. Etiketi olmayan numuneler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Numune Teslim Tutanağının bir örneği ihale teklif zarfı ile
birlikte sunulacaktır. Numuneler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.
Numunelerin Değerlendirilmesi;
İsteklilerin teklif ettikleri her kaleme ait numuneler Veteriner Müdürlüğü
tarafından kedi ve köpeklerin ard arda 3 gün beslenmesinde kullanılacaktır.
Sağlık sorunu ya da beslenmelerini olumsuz etkileyecek bir durum gözlenmeyen
numunelere ait teklifler dikkate alınacak, diğer numunelere ait teklifler
değerlendirme dışı bırakılacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merkez Mahallesi Darülaceze Cad.
No:8 Satınalma ve İhale Birimi Şişli/ İSTANBUL adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)
takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.