Kırıkkale Yakacak kömür ve odun satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1565
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/235850

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü birimlerinin
ısıtılmasında kullanılmak amacıyla ; 63.000 kilogram (Portakal) , 142.000
kilogram (Karpuz) olmak üzere toplam 205.000 kilogram ısınma amaçlı kömür ile
tutuşturma amaçlı 14.000 kilogram odun Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

05.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü-Fabrikalar
Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat 4 Lojistik Şube Müdürlüğü KIRIKKALE

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KIRIKKALE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Birimlerinin İhtiyacı Olan
Yakacak mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İKN

:

2020/235850

 

1-İdarenin

a) Adı

:

KIRIKKALE
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

Fabrikalar
Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. 1 71100 KIRIKKALE MERKEZ/KIRIKKALE

c)
Telefon ve faks numarası

:

3182246123
– 3182242583

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kırıkkale
Emniyet Müdürlüğü Birimlerinin İhtiyacı Olan Yakacak

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

Kırıkkale
Emniyet Müdürlüğü birimlerinin ısıtılmasında kullanılmak amacıyla ; 63.000
kilogram (Portakal) , 142.000 kilogram (Karpuz) olmak üzere toplam 205.000
kilogram ısınma amaçlı kömür ile tutuşturma amaçlı 14.000 kilogram odun
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Keskin
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Delice İlçe, Sulakyurt İlçe, Çelebi İlçe, Karakeçili
İlçe ve Balışeyh İlçe Emniyet Amirlikleri ile Delice Bölge Trafik Denetleme
Amirliği-Ayrıntılı bilgi teknik şartnamenin 3.2 maddesinde yer almaktadır.

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme
imzalanmasına müteakiben (23) gün içinde bu işe ait teknik şartnamenin 3.2
maddesinde ve Sözleşmede belirtilen yerlere , ihale dokümanında belirtilen
şartlar dahilinde yüklenici ve/veya yetkilisi tarafından teslim edilecektir.

d) İşe
başlama tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

05.06.2020
– 10:00

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kırıkkale
Emniyet Müdürlüğü-Fabrikalar Mah.Fevzi Çakmak Cad.No:1 Kat 4 Lojistik Şube
Müdürlüğü KIRIKKALE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İstekliler ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış,
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ve/veya Satış İzin Belgesi,
Bayilik belgesi,
Satışını yaptığı ve teklif edilen kömüre ait analiz belgesi.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı tekli
f sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri
zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.