Kış sezonu için yakacak (Kömür) satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1465
  • İLAN TARİHİ18 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu


İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/237094

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1-540 Ton İthal Linyit Kömürü (Portakal Cinsi) 2-22 Ton İthal Linyit Kömürü (Fındık Cinsi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

08.06.2020 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının 2020/2021 Kış Sezonu İçin Yakacak (Kömür) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/237094

1-İdarenin

a) Adı

:

KASTAMONU İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

AKTEKKE MAHALLESİ ESTERGON SOKAK NO:2 37100 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c) Telefon ve faks numarası

:

3662150016 – 3662143160

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Teşkilatının 2020/2021 Kış Sezonu İçin Yakacak (Kömür)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1-540 Ton İthal Linyit Kömürü (Portakal Cinsi) 2-22 Ton İthal Linyit Kömürü (Fındık Cinsi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim   edileceği yer

:

İdarenin belirlediği yerler (Teknik Şartnamede Ayrıntılı belirtilmiştir.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Alınacak olan mal/mallar, Sözleşme imzalandıktan sonraki günden başlayarak 45(kırk beş) gün içerisinde Kastamonu İl Merkezi ve İlçelerde yer alan ve aşağıda belirtilen yerlere teslim edilecektir. KASTAMONU İL MERKEZİ TESLİM YAPILACAK YERLER S.No Talep Edilen Hizmet Binası Malın Adı Cinsi Miktarı (Ton) 1 Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü(Ankara Yolu Kadı Dağı Mevkii) İthal Linyit Kömürü Portakal 30 2 Kademe Birimi(İl Özel İdaresi Yerleşkesi Cezaevi karşısı) İthal Linyit Kömürü Portakal 5 KASTAMONU İLÇELERE TESLİM YAPILACAK YERLER S.No Talep Edilen Hizmet Binası Malın Adı Cinsi Miktarı (Ton) 1 Abana İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Fındık 22 2 Araç İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 25 3 Azdavay İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 60 4 Bozkurt İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 40 5 Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü İthal Linyit Kömürü Portakal 35 6 Çatalzeytin İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 20 7 Daday İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 35 8 Hanönü İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 45 9 İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 40 10 İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü İthal Linyit Kömürü Portakal 50 11 Küre İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 35 12 Şenpazar İlçe Emniyet Amirliği İthal Linyit Kömürü Portakal 15 13 Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü İthal Linyit Kömürü Portakal 90

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin İmzalandığı günü takip eden gün işe başlama tarihidir.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2020 – 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Birimi


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İthalatçı ise İthalatçı Kayıt Belgesi, Üretici ise Uygunluk İzin Belgesi, Dağıtıcı ise Dağıtıcı Kayıt Belgesi, Satıcı ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

İstekli istenilen mal ile ilgili TSE belgesini idareye sunmak zorundadır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu ya da Özel sektörden düzenlenmiş Kömür satış işine ait iş deneyim belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.