Koç Üniversitesi elektronik açık ihale usulüyle mal alımı ilanı

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1456
  • İLAN TARİHİ18 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü

İhale Kayıt No

:

PR-123

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Teknik şartnamede belirtilmiştir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

29.05.2020 11:00

Son Başvuru ve Teklif Tarihi

:

29.05.2020/10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 Istanbul

İhale Usulü

:

Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği

İhale Türü

:

Mal Alımı

 


KOÇ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK AÇIK İHALE USULÜYLE MAL ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen işin ihalesi Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ve elektronik ihale yöntemiyle yapılacaktır.

1.Üniversitenin;
1.1.İhaleye çıkan birimi:Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2.Telefon ve faks numarası:02123380885/ 02123381865
1.3.Adresi:Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü Sarıyer 34450 Istanbul
1.4.İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi:Gülşah Doğan / gudogan@ku.edu.tr
2.İhale konusu malın;
2.1.Adı:Teknik şartnamede belirtilmiştir.
2.2.Varsa kodu,niteliği,miktarı ve türü:Teknik şartnamede belirtilmiştir.
2.3.Teslim edileceği yer:Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü Lojistik Birimi
2.4.Teslim süresi / tarihi:Sözleşme akdedilmesinden itibaren 60 gün içinde.
3.İhalenin;
3.1.Numarası:PR-123
3.2.Usulü:Elektronik açık ihale
3.3.Son başvuru tarih ve saati:29.05.2020/10:00
3.4.İhale tarih ve saati:29.05.2020/ 11:00
3.5.İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ogs.ku.edu.tr/tr/procurement/ihaleler
4.İstenilen belgeler:
4.1.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2.Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3.Vergi mükellefi olduğuna dair belge.(Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler.(Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6.Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7.Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanan mal tedarikleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
4.8.İş deneyim belgesi yerine ihale konusu mala ilişkin üretim kapasite raporu sunulabilir.
4.9.İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin;(a)Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*];(b)Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*];(c)Taahhüdü altında devam eden mal tedariklerinin gerçekleştirilen kısmının veya tamamlanan mal tedariklerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Mal tedarikleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**] İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
4.10.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.11.İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.12.İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a)Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b)İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5.İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın internet adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6.İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platformu’na kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7.Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8.İlgili banka hesabı:

 Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132