Kocaeli GSB İnşaat elektrik ve tadilat işleri yaptırılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1580
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/242295

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

1 ADET (5 KALEM) İNŞAAT İŞLERİ İLE 1
ADET (13 KALEM) ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞLERİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

01.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

42 Evler Körfez Mahallesi Salim
Dervişoğlu Caddesi No:98 Hasan Gemici Spor Salonu Yanı İZMİT/KOCAELİ

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Yapım İşi

 

KOCAELİ ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU BÜYÜK BAKIM
ONARIM İŞİ

KOCAELİ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

KOCAELİ ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU BÜYÜK BAKIM ONARIM İŞİ yapım
işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/242295

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

42
Evler Körfez Mahallesi, Salim Dervisoglu Caddesi,Hasan Gemici Spor Salonu
YanıNo: 98 İZMİT/KOCAELİ

b)
Telefon ve faks numarası

:

2622231005
– 2622290008

c)
Elektronik Posta Adresi

:

kocaeli@gsb.gov.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET
(5 KALEM) İNŞAAT İŞLERİ İLE 1 ADET (13 KALEM) ELEKTRİK BAKIM ONARIM İŞLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Yapılacağı yer

:

KOCAELİ
ŞEHİT POLİS RECEP TOPALOĞLU SPOR SALONU

c) İşe
başlama tarihi

:

Sözleşmenin
imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin
süresi

:

Yer
tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a)
Yapılacağı yer

:

42
Evler Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:98 Hasan Gemici Spor
Salonu Yanı İZMİT/KOCAELİ

b)
Tarihi ve saati

:

01.06.2020
– 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak
işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
İş deneyim belgeleri:

Son on
beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve
benzer işlere denk
sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(B)
ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ – III. GRUP: BİNA İŞLERİ- 2. BI. ve BII. Grubu işlerin
dışındaki bina bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2.
Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT
MÜHENDİSİ VEYA MİMAR


5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOCAELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.