Köprü ve menfezlerin güçlendirilmesi işi yaptırılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1452
  • İLAN TARİHİ18 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

İhale Kayıt No

:

2020/252357

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

TCDD 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA
BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLAVE İMALATLARIN YAPILMASI
İŞLERİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEKİ 91 KALEM İLE YAPIMI Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

11.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar
Binası 3.Kat oda no: 315 Haydarpaşa/İSTANBUL

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Yapım İşiİhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Yapım İşi

TCDD 1
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE
İLAVE İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ

T.C
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK
KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

TCDD 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLAVE İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/252357

 

1-İdarenin

a) Adı

:

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE SATIN
ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Gar Binasi 3.Kat Komisyon Bürosu 4 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2163378214 – 2163378214

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı

:

TCDD 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLAVE İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

TCDD 1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASINDA BULUNAN KÖPRÜ VE MENFEZLERİN
GÜÇLENDİRİLMESİ VE İLAVE İMALATLARIN YAPILMASI İŞLERİNİN BİRİM FİYAT TEKLİF
CETVELİNDEKİ 91 KALEM İLE YAPIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

1.Bölge Müdürlüğü Mıntıkası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yer tesliminden itibaren 270 (iki yüz yetmiş) takvim günüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.06.2020 – 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası 3.Kat oda no: 315
Haydarpaşa/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak
işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret
ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir
yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu
bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu
veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan
istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan
istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük
olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla
kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen
belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun
ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden
herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar,
ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden
son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri
sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen
ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere
denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

(A) ALT YAPI İŞLERİ
I.GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ (A/I GRUP)
VI GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı) (A/VI GRUP)
Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği Diploması


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu
tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Yüklenici Firma Kontrol Heyetinin sahaya ulaşması amacıyla, her bir kısım iş
için, en fazla iki yaşında, 1 adet kara yolu aracı tahsis ederek hazırda
bulunduracaktır.