Likit petrol gazı (LPG) satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1492
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247744

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Fabrikamız yıllık ihtiyacı olan 250 adet
12 kg’lık ev tüpü ve 260 adet 45 kg’lık sanayi tüpü alım işi. Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

29.05.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Kastamonu Şeker Fabrikası – Ofis Binası
– Toplantı Salonu

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

LİKİT PETROL GAZI (LPG)
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.
KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Likit Petrol Gazı (LPG) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/247744

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE
ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. KASTAMONU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

TASKÖPRÜ
YOLU 18. KM BÜK KÖYÜ MEVKII 37070 KASTAMONU MERKEZ/KASTAMONU

c)
Telefon ve faks numarası

:

3662427311
– 3662427333

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu mal alımın

a) Adı

:

Likit
Petrol Gazı (LPG)

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

Fabrikamız
yıllık ihtiyacı olan 250 adet 12 kg’lık ev tüpü ve 260 adet 45 kg’lık sanayi
tüpü alım işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Kastamonu
Şeker Fabrikası Malzeme Ambarları ile İşçi Lokantası

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

Tüpler
ihtiyaca göre 12 ay boyunca idarece belirlenen muhtelif tarihlerde ve
miktarlarda teslim edilecektir

d) İşe
başlama tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasını müteakip yükleniciye bildirilecektir.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

29.05.2020
– 14:00

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Kastamonu
Şeker Fabrikası – Ofis Binası – Toplantı Salonu

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:

4.3.1.
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a)
İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin
bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya
bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da
yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin
imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili
mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış)
takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.