Medikal gaz alımı yapılacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1592
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/218473

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

6 Kalem Medikal Gaz Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

ANTALYA/MERKEZ

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

01.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi E
Blok /İhale Salonu

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ANTALYA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

6 KALEM MEDİKAL GAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/218473

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

VARLIK
MAHALLESI KAZIM KARABEKIR CADDESI 07100 MURATPAŞA/ANTALYA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2422494458

c)
Elektronik Posta Adresi

:

murat.suzer@saglik.gov.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kalem
Medikal Gaz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

S.B.Ü.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambarı

c)
Teslim tarihi

:

Sözleşmenin
imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İhale konusu Tıbbi Gazlar
Hastanemizin ihtiyaçları doğrultusunda yüklenicinin kendisine ve/ veya
tebligat için göstereceği adrese tebliğinden itibaren 10 (On) takvim günü
içerisinde pey der pey teslim edilecektir.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi E Blok /İhale Salonu

b)
Tarihi ve saati

:

01.06.2020
– 10:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
İstekli üretici ise Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış medikal gaz üretim,depolama
ve dağıtım izin belgeleri, İstekli yetkili satıcı ise yetki aldığı üretici
firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış Medikal Gaz Üretim İzin Belgesi ve
istekliye ait Depolama ve/veya Dağıtım İzin Belgeleri nin verilmesi zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Eğitim ve Araştırma
Hastanesi E Blok 1. Kat E1002 Nolu Satınalma Odası adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz
elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.