Metal malzeme satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1501
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/248099

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

58 KALEM; PROFİL DEMİR,KÖŞEBENT, LAMA
DEMİR, DÜZ YUVARLAK DEMİR, SAÇ, KARE KUTU PROFİL, SANAYİ BORUSU, ÇİT ÇELİK
HASIR

İşin Yapılacağı Yer

:

Marmaraereğlisi/ Tekirdağ

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

03.06.2020 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Marmaraereğlisi Belediyesi toplantı
salonu

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

 

58 KALEM; PROFİL DEMİR,KÖŞEBENT, LAMA DEMİR, DÜZ YUVARLAK
DEMİR, SAÇ, KARE KUTU PROFİL, SANAYİ BORUSU, ÇİT ÇELİK HASIR
MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

58 KALEM; PROFİL DEMİR,KÖŞEBENT, LAMA DEMİR, DÜZ YUVARLAK DEMİR, SAÇ, KARE KUTU
PROFİL, SANAYİ BORUSU, ÇİT ÇELİK HASIR alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/248099

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

CEDİTALİPAŞA
MAHALLESİ PERİNTHOS CADDESİ N:51 59740 MARMARAEREĞLİSİ/TEKİRDAĞ

b)
Telefon ve faks numarası

:

08504400993
– 2826131311

c)
Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@marmaraereglisi.bel.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

58
KALEM; PROFİL DEMİR,KÖŞEBENT, LAMA DEMİR, DÜZ YUVARLAK DEMİR, SAÇ, KARE KUTU
PROFİL, SANAYİ BORUSU, ÇİT ÇELİK HASIR
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Marmaraereğlisi
Belediyesi

c)
Teslim tarihi

:

Teknik
şartnamede belirtildiği üzere; Sözleşme yapıldıktan sonra en geç 5 gün içinde
yüklenici tarafından, ürünlerden birer adet numune Marmaraereğlisi
Belediyesine teslim edilecek, ürünlerin idarece onaylanmasını müteakip 10 gün
içinde malzemelerin tamamı İdareye teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Marmaraereğlisi
Belediyesi toplantı salonu

b)
Tarihi ve saati

:

03.06.2020
– 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yet
erlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)
İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) (Değişik:RG-16/8/2014-29090)(11) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya
unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi
veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı düzenlenen ve adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması
durumunda gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini
düzenleyen mevzuat çerçevesinde aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım
konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği Gıda Sicil
Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin
düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal
Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini
kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin
olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen
üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,
İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci olması durumunda yetkili satıcı
veya yetkili temsilcilik alınan firmanın imalatçılık belgesi; yetkili satıcı
veya yetkili temsilcilik belgesinin ekinde sunulacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Marmaraereğlisi Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.