Muğla Fethiye DH Tıbbi cihaz satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1547
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/228414

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI Ayrıntılı
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

FETHİYE

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

03.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Fethiye Devlet Hastanesi İdari ve Mali
İşler Müdür Yardımcısı Odası Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:212
Fethiye/Muğla

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ-FETHİYE SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN
YARDIMCILIKLARI
3 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/228414

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

AKARACA
MAHALLESI MUSTAFA KEMAL BULVARI 196 48300 FETHİYE/MUĞLA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2526133547
– 2526133545

c)
Elektronik Posta Adresi

:

fethiyedhsatinalma48@gmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

3 KALEM
TIBBİ CİHAZ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Fethiye
Devlet Hastanesi Biyomedikal Deposuna teslim edilecektir

c)
Teslim tarihi

:

Yüklenici,
alım konusu Cihazı hastaneye teslimini sağlamak için sözleşme imzalama
tarihinde malların teminine başlayacaktır. İdarenin yazılı siparişine
istinaden en geç 60 (altmış) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış
ve cihaz çalışır halde teslim edilmiş olacaktır.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Fethiye
Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Odası Akarca Mahallesi
Mustafa Kemal Bulvarı No:212 Fethiye/Muğla

b)
Tarihi ve saati

:

03.06.2020
– 10:00

4.
İhaleye katılabilme şartları
ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

1)
Teklif edilen cihazlar, bileşen aksesuarları ve ek sistemleri en az 2 yıl
garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı süresince, kataloğunda
belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) yedek parça dâhil
her türlü servis, bakım ve onarım hizmetinin yetkili firma tarafından
ücretsiz olarak verileceğine dair belge teklif ile birlikte istekli ve
yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak
sunulacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine
eklenecektir.
2) Garanti süresi bitiminden sonra yedek parça dahil ve hariç olmak üzere,
katalogda belirtilen periyotlarda (aylık, üç aylık, altı aylık gibi) servis,
bakım ve onarım hizmetlerinin ücretini gösterir belge istekli ve yetkili
üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından yazılı olarak sunulacaktır. Yedek
parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir. 2 (iki)
yıllık garanti bitiminden sonraki garanti ve bakıma ait belgeler ve ücretleri
sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir.
3) Cihaza ait 10 (on) yıllık yedek parça fiyat listesi döviz cinsinden ihale
dosyasında sunulacaktır. Ayrıca; yedek parça fiyat listesi üzerinden temin
edileceği istekli ve yetkili üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından
yazılı olarak belirtilecektir. Yedek parçalar için belirlenen fiyatlar,
ilgili cihazın toplam bedelinin %200’ünü geçmeyecektir.

4.3.2.

4.3.2.1.
Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

Bakanlığımız
ilgili genelgeleri ve duyuruları gereği;
a) İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait İHALE TARİHİ İTİBARİYLE geçerli
olmak üzere ürün numarasını/barkod numarasını ve markasını da gösterir
yetkili kişilerce imzalı kaşeli belgeyi teklifleri ile birlikte
vereceklerdir. (Barkod numaraları ve markası Birim Fiyat Teklif cetvellerinde
de belirtilebilir.) Verilen ürün numarasına/ barkod numarasına göre
idaremizce EKAP’ta ve ya ÜTS da yapılan sorgulama sonucunda ürünün onaylı
olmadığı veya isteklinin ürünü satmaya yetkili (Üretici ve/veya İthalatçı
veya Yetkili Satıcısı veya bayii) olmadığı tespit edilmesi durumunda teklifi
değerlendirmeye alınmayacaktır. (Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen barkod
numaraları değerlendirmeye alınmayacaktır.)
b) Teklif edilen ürünlerin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir
Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı
Cihazları Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda, bu ürünlerin söz
konusu yönetmeliklerin kapsamı dışında olduğuna dair üreticinin/ithalatçının
yazılı beyanı yeterli olacaktır. Kapsam dışında olduğu beyan edilen ürünler
için Üretici ve/veya İthalatçı veya Yetkili Satıcısı olduğuna dair belge
sunulacaktır.
c) Yerli Malı Belgesi sunan istekliler; Yerli Malı Belgesinin hangi kaleme
ait olduğunu belirterek teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.3.2.2.
Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

1-Tıbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz
Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini
ihale dosyasında sunacaktır.

4.3.3.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)
Teklif edilen cihazların veya cihazların teknik özelliklerinin
değerlendirilmesi için, teknik bilgilerin yer aldığı orijinal katalog/teknik
dökümanlar ihale dosyasında sunulacak olup, aynı zamanda katalog/teknik
dokuman üzerinde ilgili özellik teknik şartnamenin hangi maddesi ise,
işaretlenerek gösterilmelidir. Başka bir dilde sunulan katalog/teknik
dökümanlar noter onaylı Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde
geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında
Türkçe tercüme esas alınır.
2) İhale komisyonunun gerek görmesi durumunda, teklif değerlendirme
aşamasında teklif edilen cihazlar için demonstrasyon istenebilir.
Demonstrasyon, teklifi uygun görülen birinci en avantajlı firmadan başlamak
üzere yapılacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan
ve oluşabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktır. Demonstrasyon,
komisyonun belirlemiş olduğu yerde ve tarihte yapılacaktır.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fethiye Devlet Hastanesi Satınalma
Birimi Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı No:212 Fethiye/Muğla adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.