Samsun Araç kiralama hizmeti alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1574
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/245349

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

2 adet 4*4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet
(Pick-up) Kiralama Hizmet Alımı – Sürücüsüz Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

19 Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi
No:13/A 55030 İLKADIM/SAMSUN

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Kiralama ve Hizmet Alımı

 

SAMSUN DKMP 2 ADET 4X4 ÇİFT SIRA KABİNLİ KAMYONET KİRALAMA
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun DKMP 2 adet 4×4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet Kiralama
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

İKN

:

2020/245349

1-İdarenin

a) Adı

:

TARIM
VE ORMAN BAKANLIĞI 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR İL
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

19
Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:13/A 55030 İLKADIM/SAMSUN

c)
Telefon ve faks numarası

:

3624327524
– 3624328379

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Samsun
DKMP 2 adet 4×4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet Kiralama

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

2 adet
4*4 Çift Sıra Kabinli Kamyonet (Pick-up) Kiralama Hizmet Alımı – Sürücüsüz
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Samsun
ili geneli ve İdarenin görevlendireceği diğer iller

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

İşe
başlama tarihi 15.06.2020, işin bitiş tarihi 14.06.2021

d) İşe
başlama tarihi

:

15.06.2020

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

02.06.2020
– 14:00

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

19
Mayıs Mahallesi Ağabali Caddesi No:13/A 55030 İLKADIM/SAMSUN

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler il
e yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel
sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.