Spor malzemesi alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1538
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

 

İhale Kayıt No

:

2020/247811

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

MAL ALIMI 100 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

09.06.2020 14:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Mücahitler mh. Ali Fuat Cebesoy Bulv.
No.2 Şehitkamil Belediyesi Şehitkamil/Gaziantep

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

SPOR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/247811

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

MÜCAHİTLER
MAH. ALİ FUAT CEBESOY BUL. 2 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP

b)
Telefon ve faks numarası

:

3423232727
– 3423258315

c)
Elektronik Posta Adresi

:

ihale@sehitkamil.bel.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

MAL
ALIMI 100 KALEM SPOR MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

İdare
tarafından belirlenen yerlere

c)
Teslim tarihi

:

Sözleşme
imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren teknik şartnamede
belirtilen şekilde peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Mücahitler
mh. Ali Fuat Cebesoy Bulv. No.2 Şehitkamil Belediyesi Şehitkamil/Gaziantep

b)
Tarihi ve saati

:

09.06.2020
– 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)
İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen imalat yeterlik Belgesi,
ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif
ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim
belgesi
d)Adayın veya isteklinin alım konusu mali ürettiğine ilişkin olarak ilgili
mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya
isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
İstekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik
edebilecektir.

4.3.2.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Alınacak
100 kalem üründen birer adet numune teknik şartnameye uygun bir şekilde ihale
saatinden önce Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür Ve Spor Merkezine tutanak
karşılığında eksiksiz ve şartnameye uygun bir şekilde teslim
edilecektir.Numuneleri uygun olmayan veya numune getirmeyen firmaların teklif
zarfları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Ayrıca ürün kataloglarının tamamıda teklif zarfında sunulucaktır.
Firmalar getirmiş olduğu ürünler ile ilgili kalem kalem marka ve model
belirterek bir tablo halinde listeyi teklif zarfında sunacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Şehitkamil Belediyesi Destek
Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi Şehitkamil/Gaziantep adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.