Taşköprü B. Parke, karo, bordür ve yağmur oluğu satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1550
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt No

:

2020/238695

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Parke 25.000m2
-Karo:4.500m2-Bordür:4.500mt-Yağmur Oluğu:500Mt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

12.06.2020 11:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Taşköprü Belediyesi /Harmancık
Mah.M.Gazi Cad.No:2 Taşköprü

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Parke,Karo,Bordür ve Yağmur Oluğu alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/238695

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Harmancık
mahallesi M.Gazi Cad. 2 37400 TAŞKÖPRÜ/KASTAMONU

b)
Telefon ve faks numarası

:

3664171058
– 3664172621

c)
Elektronik Posta Adresi

:

taskoprubelediyesi@gmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Parke
25.000m2 -Karo:4.500m2-Bordür:4.500mt-Yağmur Oluğu:500Mt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yerleri

:

Taşköprü
İlçesi Mücavir Alanı içerisinde idarece gösterilecek yerler

c)
Teslim tarihleri

:

Sözleşmenin
imzalanmasına müteakip idarenin talepleri doğrultusunda sözleşmede yazılı
malların teslimi 60 gün içerisinde tamamlanacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Taşköprü
Belediyesi /Harmancık Mah.M.Gazi Cad.No:2 Taşköprü

b)
Tarihi ve saati

:

12.06.2020
– 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin,
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş
yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2.
Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a)
İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki
belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli
adına düzenlenen Kapasite Raporu
Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
Adaylar veya istekliler adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif
ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim
belgesi

4.3.3.

4.3.3.1.
Standarda ilişkin belgeler:

İstekliler
teklif edilen mallara ilişkin TS 2824 EN 1338- TS 436 EN 1340 belgelerini
ihale dosyasında sunacaklardır.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya özel sektörde Parke ,Bordür,Karo,Yağmur Oluğu satışı/satışlarına
ilişkin iş deneyim belgesi benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Taşköprü
Belediyesi /Harmancık Mah.M.Gazi Cad.No:2 Taşköprü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif
birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.