Temizlik malzemesi satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1541
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247995

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

30 Kalemlik Temizlik Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

08.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

İpekyolu Belediye Hizmet Binası 7. Kat
Toplantı Salonu / Hafiziye Mah. Serdar Sok. No:3 İpekyolu/Van

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

30 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

İPEKYOLU BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

30 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler
sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2020/247995

 

1-İdarenin

a) Adı

:

İPEKYOLU
BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

b)
Adresi

:

HALİLAĞA
İPEKYOLU 65100 İPEKYOLU/VAN

c)
Telefon ve faks numarası

:

4322170098
– 4322170097

ç)
İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

30
KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM İŞİ

b)
Niteliği, türü ve miktarı

:

30
Kalemlik Temizlik Malzemesi Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

c)
Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün belirleyeceği depoya (belediye sınırları
içerisindeki) teslim edilecektir.

ç)
Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşme
onayından sonra 60 (Altmış) gün içerisinde iş bitecektir

d) İşe
başlama tarihi

:

Sözleşme
tarihi itibari ile 5 gün içinde işe başlanılacaktır


3-İhalenin

a)
İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

08.06.2020
– 14:00

b)
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

İpekyolu
Belediye Hizmet Binası 7. Kat Toplantı Salonu / Hafiziye Mah. Serdar Sok.
No:3 İpekyolu/Van


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve
yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve
mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını
indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza
ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60
(altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.