Tıbbi sarf malzeme satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1508
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

 

İhale Kayıt No

:

2020/227993

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi
Patoloji Anabilim Dalında Kullanılmak Üzere Alınacak Olan 1 Kalem Sarf Malzeme
Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

10.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi
İhale Salonu Sarıçam/ADANA

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

 

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Adana Çukurova Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalında Kullanılmak
Üzere Alınacak Olan 1 Kalem Sarf Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/227993

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

Ç.Ü.
TIP FAKÜLTESI BALCALI HASTANESI 01130 BALCALI SARIÇAM/ADANA

b)
Telefon ve faks numarası

:

3223387078
– 3223386045

c)
Elektronik Posta Adresi

:

balcalisatinalma@cu.edu.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Adana
Çukurova Üniversitesi Hastanesi Patoloji Anabilim Dalında Kullanılmak Üzere
Alınacak Olan 1 Kalem Sarf Malzeme Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Adana
Çukurova Üniversitesi Hastanesi Ambarı Sarıçam/ADANA

c)
Teslim tarihleri

:

İhale
listesinde bulunan malzemeler, sözleşme tarihinden itibaren 30.06.2021
tarihine kadar idarece yazılı sipariş ile bildirilen miktarda ve sürede,
peyderpey teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Adana
Çukurova Üniversitesi Hastanesi İhale Salonu Sarıçam/ADANA

b)
Tarihi ve saati

:

10.06.2020
– 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

-Yerli
Malı Belgesi sunan istekliler söz konusu Yerli Malı Belgesinin teklif ettiği
kalemlerden hangi ürüne/ürünlere ait olduğunu belge üzerinde veya bir liste
halinde belirtilerek, ihale dosyasında sunması gerekmektedir.
-İsteklinin kendi üreticisi olmadığı ürüne ait yerli malı belgesini sunması
halinde, sunmuş olduğu kalemlere ilişkin üretici firmadan almış olduğu yetki
belgesini ihale dosyasında sunacaktır.
-Bahse konu belgeleri veya listeyi ihale dosyasında sunmayan istekliler yerli
malı lehine fiyat avantajından yararlanamayacaktır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden
yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Adana Çukurova Üniversitesi
Hastanesi İhale İşlemleri Bürosu Sarıçam/ADANA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.