Tokat Belediyesi korigatör boru, pvc atık su borusu ve bağlantı parçaları alacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1535
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

 

İhale Kayıt No

:

2020/243955

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

42 Kalem Korigatör Boru, PVC Atık Su
Borusu ve Bağlantı Parçaları Mal Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1 Kat:5
Destek Hiz.Müd. TOKAT

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KORİGATÖR BORU, PVC ATIK SU BORUSU VE BAĞLANTI PARÇALARI
SATIN ALINACAKTIR
TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Korigatör Boru, PVC Atık Su Borusu ve Bağlantı Parçaları Mal
Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/243955

1-İdarenin
a) Adresi : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1 Kat:5 Destek Hiz.Müd. TOKAT 60100
Merkez TOKAT MERKEZ/TOKAT
b) Telefon ve faks numarası : 3562140460 – 3562140460
c) Elektronik Posta Adresi : sukanalizasyon@tokat.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 42 Kalem Korigatör Boru, PVC Atık Su Borusu ve
Bağlantı Parçaları Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Boru Stok Sahalarına
Teslim Edilecektir.
c) Teslim tarihi : Yüklenici ihale konusu malları Sözleşmeye Müteakip 30 takvim
günü içerisinde teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1 Kat:5 Destek Hiz.Müd. TOKAT
b) Tarihi ve saati : 02.06.2020 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile
yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya
belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgeler ile tevsik edilir.
-İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi
-isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen
kapasite raporu
-isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen
imalat yeterlilik belgesi
-isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuatı uyarınca
yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı
olduğunu gösterir belgeler
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile
teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Her Bir Çaptaki Korigatör Kanalizasyon Borusundan ayrı ayrı en az 50 cm
uzunluğunda teknik şartnamenin 7 . maddesindeki belirtilen özellikler numune
üzerinde gözükecektir. numune teklifle birlikte sunulacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alipaşa Mah.Gazipaşa 1.Sok.No:1
Kat:5 Destek Hiz.Müd. TOKAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk
beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.