TSK Atlar için buğday sapı satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1556
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/235644

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Aralık 2019 KKKTEKŞ-A-299 Ç Teknik
Şartnamesine göre 150.000 Kg. Altlık Sap TİP-4 Buğday Sapı Ayrıntılı bilgiye
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 10:30

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi
Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı – Gençali Mah. Atatürk Cad. 16600 /
GEMLİK / BURSA

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

ATLAR İÇİN ALTLIK SAP (TİP-4 BUĞDAY SAPI) AS.VET.OK.EĞT.MRK.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Atlar İçin Altlık Sap (Tip-4 Buğday Sapı) alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/235644

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

GENÇALİ
MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 16600 GEMLİK/BURSA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2245190210
– 2245190219

c)
Elektronik Posta Adresi

:

asvetokegtmrk_SAKB@kkk.tsk.tr

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Aralık
2019 KKKTEKŞ-A-299 Ç Teknik Şartnamesine göre 150.000 Kg. Altlık Sap TİP-4
Buğday Sapı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

As.Vet.Okl.ve
Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı Depoları Gemlik /
BURSA

c)
Teslim tarihi

:

Satın
alınan Aralık 2019 KKKTEKŞ-A-299 Ç Teknik Şartnamesine göre 150.000 Kg. TİP-4
Buğday Sapı 01 Temmuz 2020 ? 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında teslim
edilecektir. Sözleşmenin 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra imzalanması halinde
sözleşmenin imzalanmasını müteakip 35 Takvim günü içerisinde As.Vet.Okl.ve
Eğt.Mrk.K.lığı Taşınır (Tüketilebilir) 668 Mal Saymanlığı depolarına teslim
edilecektir. 10.3.2. Teslimatının son günü resmi tatil veya hafta sonu
tatiline denk gelirse müteakip ilk iş gününde teslimat yapılabilecektir.
Bundan dolayı gecikme cezası alınmaz. Teslimatlar mesai saatlerinde yapılır.
10.3.3. Teslim edilen mal kati kabulü yapılıncaya kadar (Red edilme hali
hariç) yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.4. Teslim süresine muayenede
geçen süreler dâhil değildir. Muayenede geçen süre malın ilgili birliğe
teslim edildikten sonra yüklenicinin muayene ve kabul işlemlerine başlanması
için idareye yazılı olarak müracaat ettiği tarih ile muayene raporunun
yükleniciye tebliğ tarihine kadar devam eden süredir. 10.3.5. Yüklenici
getirdiği malın Red edilmesi halinde Red edilen malın yerine kalan teslim
süresi içinde sözleşmenin 30.1.4.4. maddesinde belirtilen esaslarda 1 (bir)
defa, ayrıca yüklenicinin işi normal sürede tamamlayamadığı için idare
tarafından çekilecek ihtarlı süre içinde 1 (bir) defa yeni mal
getirebilecektir.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Askeri
Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı –
Gençali Mah. Atatürk Cad. 16600 / GEMLİK / BURSA

b)
Tarihi ve saati

:

02.06.2020
– 10:30

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim
Merkezi Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı – Gençali Mah. Atatürk Cad. 16600
/ GEMLİK / BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüz
elli) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.