Viyol, insert, tüpleme poşeti ve plastik üretim saksısı satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1595
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt No

:

2020/228752

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Toplam 6 kalem malzemeden oluşan Antalya
İli Sorumluluk Alanları İçerisindeki Parklarda Ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak
Üzere Viyol,İnsert,Tüpleme Poşeti Ve Plastik Üretim Saksısı Satın Alımı işi
olup, Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İşin Yapılacağı Yer

:

ANTALYA/MERKEZ

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

01.06.2020 10:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat
İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 – Muratpaşa/ANTALYA

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

VİYOL,İNSERT,TÜPLEME POŞETİ VE PLASTİK ÜRETİM SAKSISI SATIN
ALINACAKTIR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA İLİ SORUMLULUK ALANLARI İÇERİSİNDEKİ PARKLARDA VE
YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE VİYOL,İNSERT,TÜPLEME POŞETİ VE PLASTİK ÜRETİM
SAKSISI SATIN ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/228752

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

YÜKSEK
ALAN MAH. A.MENDERES BULV. 20 07310 MURATPAŞA/ANTALYA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2422495330
– 2422495475

c)
Elektronik Posta Adresi

:

cidohacioglu@gmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam
6 kalem malzemeden oluşan Antalya İli Sorumluluk Alanları İçerisindeki
Parklarda Ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Viyol,İnsert,Tüpleme Poşeti Ve
Plastik Üretim Saksısı Satın Alımı işi olup,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Malzemelerin
teslimi Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Gürsu
Yerleşkesi malzeme depolarına yapılacaktır.

c)
Teslim tarihi

:

İşe
başlama tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde sözleşme konusu
malların tamamı teslim edilecektir.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Antalya
Büyükşehir Belediyesi 4.Kat İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No:
20 07310 – Muratpaşa/ANTALYA

b)
Tarihi ve saati

:

01.06.2020
– 10:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi 4.Kat
İhale Salonu Yüksekalan Mah. A.Menderes Blv. No: 20 07310 – Muratpaşa/ANTALYA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.