Yatağan B. İnşaat ve elektrik malzemeleri alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1553
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/247896

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

81 Kalem İnşaat Malzemesi ve 59 Kalem
Elektrik Malzemesi ALımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

10.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Yatağan Belediyesi, Toplantı Salonu,
Konak Mahallesi, 96 Sokak, No:2, Kat:3, Yatağan/MUĞLA

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNŞAAT VE ELEKTRİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/247896

 

1-İdarenin

a)
Adresi

:

KONAK
MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ 01 48500 YATAĞAN/MUĞLA

b)
Telefon ve faks numarası

:

2525725900
– 2525725013

c)
Elektronik Posta Adresi

:

yataganfenisleri@hotmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

81
Kalem İnşaat Malzemesi ve 59 Kalem Elektrik Malzemesi ALımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

Söz
konusu malzemeler Yatağan İlçe sınırı içinde idarenin gösterdiği alanlara peyder
pey teslim edilecektir.

c)
Teslim tarihi

:

Sözleşmenin
karşılıklı imzalandığı tarihinden itibaren idaremizin ihtiyacı doğrultusunda
peyder pey sipariş geçilecek sipariş geçilen inşaat malzemeleri 7 takvim günü
içerisinde teslimat yapılacaktır. Teslim edilen malzemelerin irsaliyesi
olacak ve idare tarafından görevlendirilecek kişilerce kontrol edilecek ve
imzalanacaktır.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yatağan
Belediyesi, Toplantı Salonu, Konak Mahallesi, 96 Sokak, No:2, Kat:3,
Yatağan/MUĞLA

b) Tarihi
ve saati

:

10.06.2020
– 14:00

4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik
açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yatağan Belediyesi,
Fen İşleri Müdürlüğü, Konak Mahallesi, 96 Sokak, No:2, Kat: 5, Yatağan/MUĞLA
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim
fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak
üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden
itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.