Yazlık koruyucu iş kıyafetleri satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1577
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

İhale Kayıt No

:

2020/241862

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

51 KALEM YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ
ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

03.06.2020 15:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Batman Belediyesi Şirinevler Mah.
Atatürk Blv. No:4 Batman

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ SATIN ALINACAKTIR
BATMAN BELEDİYESİ BATMAN BELEDİYESİ PERSONEL A. Ş.

YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/241862

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Akyürek
Mah. Petroliş Cad. Tic. ve San. Odası Sit. 11 72000 MERKEZ BATMAN
MERKEZ/BATMAN

b)
Telefon ve faks numarası

:

4882132759

c)
Elektronik Posta Adresi

:

aslinaz_tan@hotmail.com

ç)
İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

51
KALEM YAZLIK KORUYUCU İŞ KIYAFETLERİ ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b)
Teslim yeri

:

BATMAN
BELEDİYESİ PERSONEL A.Ş

c)
Teslim tarihi

:

Sözleşme
imzalanmasına müteakip 3 gün içinde işe başlanacak olup işin toplam süresi 30
takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Batman
Belediyesi Şirinevler Mah. Atatürk Blv. No:4 Batman

b)
Tarihi ve saati

:

03.06.2020
– 15:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması
gereken kriterler:

İdare
tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu
belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.
Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1)
İhaleye teklif veren istekliler alımı yapılacak mallara ait teknik şartnameye
uygun olarak hazırlanmış yazlık iş kıyafetlerini birer adet numunesini
ihaleden önce batman belediyesi personel A.Ş’ye tutanakla teslim etmeleri
gerekir.
2) İhaleye teklif veren istekliler numune teslim tutanağını teklif zarfında
sunmaları gerekir.
3) Numune getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır


5.Ekonomik aç
ıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre
belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Batman Belediyesi İhale bürosu
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.