Yol çizgi boyası, cam küreciği ve tiner satın alınacaktır

İLAN DETAYLARI
  • İLAN NO1489
  • İLAN TARİHİ19 Mayıs 2020

İlan Açıklaması

Konumu

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ

 

Bağlı ve İlgili Kuruluş

:

???????YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt No

:

2020/245057

Niteliği, Türü ve Miktarı

:

Solvent Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz Renkte) 6000 kg, Solvent Bazlı
Soğuk Yol Çizgi Boyası (Sarı Renkte) 6000 kg, Rekleftif Cam Küreciği 4000 kg,
Selülozik Tiner 500 lt Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

İhale ve Teklif Açma Tarihi

:

02.06.2020 14:00

İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

:

Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve UlaşımHizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu
Candaroğulları Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı 3B/1 KASTAMONU

İhale Usulü

:

4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

İhale Türü

:

Mal Alımı

 

KASTAMONU
İL ÖZEL İDARESİ
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) Çalışmaları
Tamamlanan Köy Yollarında Trafik Düzen ve Güvenliğini Sağlamak için Yapılacak
Yatay İşaretleme Çalışmalarında Kullanılmak Üzere Yol Çizgi Boyası, Cam
Küreciği, Tiner Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/245057

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkes Bulvari 59 37200 KASTAMONU
MERKEZ/KASTAMONU

b) Telefon ve faks numarası

:

3662140650 – 3662152362

c) Elektronik Posta Adresi

:

kastamonu@kastamonuozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale
konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Solvent Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası (Beyaz Renkte) 6000 kg, Solvent
Bazlı Soğuk Yol Çizgi Boyası (Sarı Renkte) 6000 kg, Rekleftif Cam Küreciği
4000 kg, Selülozik Tiner 500 lt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Binası Ambarları

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme imzalandığı tarihte işe başlanacak ve 45 takvim günü içinde mal
teslim edilecektir.

3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve UlaşımHizmetleri Müdürlüğü Toplantı
Salonu Candaroğulları Mah. Alparslan Türkeş Bulvarı 3B/1 KASTAMONU

b) Tarihi ve saati

:

02.06.2020 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve
istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için
ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi
veya belgeler:
Kullanılacak boya ve cam küreciği üreten firmalar, ISO 9001 ve ISO 9002 Kalite
belgelerinden birine sahip olacak ve bu belgeler idaremize sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,
üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter
belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif
sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu İl Özel İdaresi Yol ve
UlaşımHizmetleri Müdürlüğü Toplantı Salonu Candaroğulları Mah.Alparslan Türkeş
Bulvarı 3B/1 KASTAMONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar
üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik
açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.